Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2016-06-12

Bezpłatne leki po 75. roku życia

12 maja 2016 roku została opublikowana ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 652), dzięki której osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy osoby, które ukończyły 75 lat nabędą, z dniem wejścia
w życie ustawy, prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie leków refundowanych ogłaszanym przez ministra właściwego ds. zdrowia. Prawo to będzie realizowane na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Według art. 5 ww. ustawy wykaz, o którym wyżej mowa, powinien zostać opublikowany do dnia 1 września br.

Zapewnienie osobom, które ukończyły 75. rok życia, bezpłatnego dostępu do lekarstw będzie istotnym uzupełnieniem dotychczas posiadanego przez kombatantów uprawnienia do leczenia poza kolejnością oraz może wpłynąć na poprawę jakości ich życia poprzez zmniejszenie wydatków na niezbędne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczn.

lilianat
źródło: Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych