Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2020-05-30

Uroczystości pogrzebowe z udziałem wojskowej asysty honorowej, w sytuacji pandemii

Pochówek z wojskową asystą honorową

Informujemy, iż w związku z panującą sytuacją epidemiczną, zmieniły się zasady przyjmowania wniosków o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.

1. Do odwołania wstrzymana zostaje osobista obsługa wniosków o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.

2. Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dgw.ceremonial@ron.mil.pl.

3. Przed wysłaniem wniosku należy skontaktować się telefonicznie z Dowództwem Garnizonu Warszawa (tel. 261-873-150, 261-873-198).

4. Wymagane dokumenty powinny zostać złożone co najmniej dwa dni robocze przed planowaną uroczystością pogrzebową ( za termin złożenia wniosku uznaje się termin złożenia kompletnej dokumentacji).

5. W celu potwierdzenia przyjęcia wniosku należy ponownie skontaktować się z Dowództwem Garnizonu Warszawa.

6. Brak kontaktu telefonicznego ze strony Dowództwa Garnizonu Warszawa oznacza przyznanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.

7. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek osobiście w Dowództwie Garnizonu Warszawa. Dokumenty powinny być zapakowane w zaklejonej kopercie. 

***

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

• Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

• Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

• Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

• Żołnierzy w służbie czynnej;

• Byłych żołnierzy zawodowych;

• Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej)

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Dowództwo Garnizonu Warszawa dysponuje miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy. Zgodnie z Decyzją Nr 389/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy Dowódca Garnizonu Warszawa rozpatrując wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, może udzielić zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na:

• Cmentarzu Komunalnym Północnym /kwatera A IV 7-8/ i Cmentarzu Komunalnym Południowym /kwatera 8 C/ w Warszawie - w celu pochowania żołnierza zmarłego w czasie pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej albo zmarłego byłego żołnierza, posiadającego odznaczenia (państwowe, resortowe) lub wyróżnienia związane ze służbą wojskową,

• Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie /kwatery urnowe: L II oraz kolumbarium: B 29; kwatery tradycyjne: F II, F III/ - w celu pochowania osoby zmarłej, odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Viruti Militari, Orderem Odrodzenia Polski I lub II klasy lub Orderem Krzyża Wojskowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub mianowanej przez niego na stopień wojskowy generalski (admiralski).

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

• wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej

• dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku

z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/

• w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Warszawa, ul. Złota 5, tel. 261 879 004; 261 879 216; 261 879 359/

Wymagane dokumenty do udzielenia zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym w m.st. Warszawa:

• wypełniony wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym w m.st. Warszawa,

• dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku na Cmentarzu Komunalnym w m.st. Warszawa /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,

• w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Warszawa, ul. Złota 5, tel. /22/ 827-12-96/, dodatkowo /dotyczy przydzielenia miejsca grzebalnego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie/,

• zaświadczenie z Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP /ul. Wiejska 10, tel. /22/ 695-21-17, 695-22-17/ o nadaniu odznaczenia uprawniającego do pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Dowództwo Garnizonu Warszawa (tel. 261 87-31-50, 261 87-31-98).

W Dowództwie Garnizonu Warszawa (Plac Piłsudskiego 4) przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych oraz przydzielenia miejsca grzebalnego na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy odbywa się w pokoju przyjęć interesantów (wejście od ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza) w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00.

[źródło: strona internetowa Dowództwa Garnizonu Warszawa]