Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2014-09-24

Komunikat Uds.KiOR w sprawie pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych

W związku z powtarzającymi się pytaniami, kierowanymi m.in. również  do Zarządu Klubu VM, przekazujemy komunikat Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych:

"W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Dodane nowelizacją art. 19a-19f ustawy kombatanckiej nie wprowadzają żadnej nowej procedury przyznawania pomocy pieniężnej, odmiennej od dotychczas obowiązującej, zaś ich dodanie stanowi jedynie odpowiednie przeniesienie treści dotychczas obowiązujących przepisów wykonawczych bezpośrednio do ustawy kombatanckiej.

Z uwagi natomiast na fakt, iż Urząd dysponując ograniczonym budżetem nie jest w stanie przekazywać gminom wystarczających środków na pomoc pieniężną przeznaczoną dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej – wzorem przyjętego w latach ubiegłych trybu postępowania – traktowane są jako szczególnie uzasadnione i rozpatrywane bezpośrednio przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w trybie art. 19d ustawy kombatanckiej.

Stąd osoby, które składają wnioski do ośrodków pomocy społecznej winny być informowane, że pomoc w trybie art. 19 ustawy kombatanckiej udzielana jest wyłącznie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do którego należy składać wniosek.

Szczegółowe informacje o trybie przyznawania pomocy pieniężnej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych można znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.udskior.gov.pl/Pomoc,Pieniezna,39.html#content

 

lilianat