Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2019-05-02

Śp. płk Zygmunt Łabędzki - wspomnienie...

Dzisiaj, 2 maja 2019 r., płk Zygmunt Łabędzki obchodziłby 100. rocznicę urodzin. Klub VM, wraz z rodziną, uczci jego pamięć...

 
Śp. pułkownik Łabędzki wspomniany zostanie podczas wieczornej, codziennej mszy świętej w Katedrze Polowej WP w Warszawie, w której uczestniczyć będzie najbliższa rodzina oraz przedstawiciele Klubu VM. Uczcimy Jego pamięć, składając wieniec na grobie...

 

Płk Zygmunt Łabędzki pseud. "Łoś" związany był z Klubem VM od początku działalności. Dołączył do zawiązanej już rok wcześniej grupy założycielskiej w 2002 roku, po czym pełnił– z przerwą w działalności klubowej w latach 2006-2011 -  funkcje wiceprezesa i prezesa (od 2011 r.) Stowarzyszenia.

Podpisanie porozumienia o współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej
a Stowarzyszeniem-Klubem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Prezesi Klubu VM: śp. kpt. Zdzisław Piłatowicz "Żagiel", śp. gen. bryg. Stefan Bałuk "Starba"
i śp. płk Zygmunt Łabędzki "Łoś" podczas spotkania
w ogrodach Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce (2006 rok)

W uznaniu zasług na rzecz środowiska Dam i Kawalerów orderu Virtuti Militari płk Łabędzki został uhonorowany w 2006 roku przez Walny Zjazd Klubu VM tytułem „Prezes Honorowy”. To dzięki Jego zaangażowaniu udało się m.in. pozyskać stałą siedzibę Stowarzyszenia (początkowo w Klubie Garnizonowym przy al. Niepodległości 141, potem w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym) oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne w działalności Klubu VM poprzez uzyskanie zgody na stałe oddelegowanie do pracy w Klubie VM oficera i pracownika. Było to niezamiernie ważne i decydujące dla działalności, ponieważ Zarząd Klubu VM od samego początku składa sie jedynie z kombatantów II wojny światowej, przy czym średnia wieku wynosi obecnie 95 lat... 

Płk Zygmunt Łabędzki był zasłużonym żołnierzem, uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku. Do 27.10.1939 roku przetrzymywany był w obozie przejściowym w Szepietówce. Po uciecze z obozu, 31.12.1939 r. wstąpił do SZP, następnie od stycznia 1940 roku był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej w Obwodzie Kraśnik Lubelskiego Okręgu ZWZ-AK, gdzie przeszedł kurs Kedywu. Od września 1944 do października 1945 roku służył w 1. Armii Wojska Polskiego.

Płk Zygmunt Łabędzki w wieku ok. 40 lat.

 

2 września 1944 r. został zmobilizowany do LWP na stanowisko dowódcy kompanii reprezentacyjnej. Od 30 grudnia 1944 r. był dowódcą kompanii sztabowej DOW Lublin, a następnie oficerem łącznikowym sztabu 1. Armii Wojska Polskiego. Od czerwca 1945 roku do listopada 1945 roku był zastępcą szefa służby samochodowej 1. Warszawskiej Dywizji Kawalerii. Miał udokumentowane 5 lat i 6 miesięcy udziału w walkach, podczas których został dwukrotnie ranny.

Działania wojenne Zygmunt Łabędzki zakończył w stopniu porucznika. Kolejne awanse, to: na stopień kapitana – w 1960 roku, majora – w 1980 roku, podpułkownika – w 2001 roku, pułkownika – w 2005 roku.

Za walkę, działalność w ruchu oporu i zawodową był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. W 1944 roku dowódca Okręgu AK Lublin gen. Tumidajski odznaczył płk. Zygmunta Łabędzkiego (wówczas w stopniu porucznika) krzyżem srebrnym orderu VIRTUTI MILITARI. Nadanie zostało zweryfikowane 3 maja 1965 r. (Legitymacja Nr DK – 2686W, podpisana przez Szefa Departamentu Kadr MON). Ponadto, otrzymał: dwukrotnie Krzyż Walecznych [01.12.1964 r. i 15.06.1971 r.], Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (11.06.1986 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (18.07.1979 r.), złoty Krzyż Zasługi 921.01.1971 r.), srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (18.06.1971 r.), Krzyż Partyzancki (21.05.1959 r.), Krzyż Armii Krajowej (4.06.1985 r.), brązowy i srebrny medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, medal Za Wojnę Obronną 1939 roku (31.08. 1981 r.), medal Za Warszawę, medal Za Odrę, Nysę i Bałtyk, medal Za udział w Walkach o Berlin (5.05.1973 r.), medal Za Zwycięstwo, medal Pro Memoria oraz wiele innych.

 

Po przejściu na emeryturę prowadził aktywną działalność społeczną na rzecz środowisk kombatanckich. Poza wymienionym Klubem Kawalerów Orderu Wojsnnego Virtuti Militari, działał w Związku Kombatantów RP jako przewodniczący (przez 2 kadencje) Komisji Rewizyjnej i wiceprzewodniczący Komisji Odznaczeń, członek prezydium Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Związku Kombatantów RP. Od 2013 roku był członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W pracy społecznej jako prezes Klubu VM wykazał się, mimo zaawansowanego wieku i słabego stanu zdrowia, wielkim zaangażowaniem w realizację zadań statutowych na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji orężnych Wojska Polskiego, propagowania historii orderu Virtuti Militari i pielęgnowania pamięci o osobach nim odznaczonych.

Klub VM, pod Jego kierownictwem, rozwinął szeroką działalność na rzecz integracji środowiska Dam i Kawalerów orderu Virtuti Militari, otaczając ich opieką, wspomagając w sprawach życiowych, zarówno zdrowotnych, jak i socjalnych (działania te obejmowały w początkowym okresie działalności Klubu VM ok. 500 osób, potem - do roku 2011 - 200 osób, obecnie - 48).

 Przy Jego merytorycznym wsparciu, a także dzięki pozyskiwanym przez Niego funduszom oraz przy ścisłej,  aktywnej współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Dowództwem Garnizonu Warszawa i innych oraz w stałym porozumieniu i współpracy z członkami wspierającycmi, udało się rozpropagować wśród społeczeństwa, szczególnie wśród młodego pokolenia, historię o orderze Virtuti Militari.

Klub VM mógł przez wiele lat m.in. wysyłać świąteczne paczki do swoich członków, wydawać (początkowo - 4 numery rocznie, przy 7-osobowej redakcji) opracowywane we własnym zakresie „Biuletyny” i „Zeszyty Historyczne”, a od 2009 roku wspierać jako Patron Honorowy ogólnopolski Konkurs Historyczny i Olimpiadę Tematyczną z cyklu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (fundując corocznie ok. 120 laureatom pamiątkowe statuetki i medale).

Uroczysty Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Olimpiady Tematycznej
"Losy żołnierza i dzieje oręża plskiego" w Zamku Królewskim w Warszawie

Płk Łabędzki otwarty był na wszelkie propozycje i inicjatywy. Wiele czytał, słuchał, oglądał programy historyczne i popularnonaukowe. Na spotkania przychodził przygotowany i starał się aktywnie w nich uczestniczyć, propagując ideę Virtuti Militari i działalność statutową Stowarzyszenia.  Zawsze był na bieżąco z życiem polityczno-społecznym kraju. Utrzymywał bieżący kontakt z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz z  instytucjami i jednostkami wojskowymi, w czym rolę doradców i "łączników" pełniły oddelegowane do pracy w Klubie VM osoby z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Współpraca ta przynosiła wymierne efekty. Nigdy nie pozostawił bez przemyślenia żadnej propozycji czy uwagi wnoszonej nie tylko przez członków Zarządu, ale i członków wspierających. Choć sam nie posługiwał się komputerem, doceniał tę formę przekazu, kontaktu i doskonale rozumiał siłę informacyjną Internetu. Akceptował innowacyjne w działalności Klubu VM propozycje, zmiany i doceniał prace wykonywane w zakresie PR. Z entuzjazmem przyjął inicjatywę przebudowy strony internetowej, a potem - założenie profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Klub VM był za kadencji płk. Zygmunta Łabędzkiego kontynuatorem i gorącym orędownikiem idei nadawania orderu Virtuti Militari polskim żołnierzom, którzy w sposób wyjątkowy, bohaterski, zasłużyli się w działaniach bojowych we współczesnych, wojskowych misjach zagranicznych. Podjął też starania zmierzające do nawiązania ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami skupiającymi żołnierzy współczesnych działań wojskowych, okazując wyrazy szacunku, poparcia i uznania za służbę. We wszystkich tych obszarach śp. płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki wykazywał się dużym, osobistym zainteresowaniem i zaangażowaniem.

 

Wizyta członków Zarządu i osób wspierających działalność Klubu VM
w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

 

Śp. płk Łabędzki w swoim postępowaniu zawsze kierował się poczuciem patriotyzmu i dumy, jako Polaka i żołnierza, dla którego słowa: Honor i Ojczyzna nie były tylko hasłami, ale powinnością i zaszczytem. I takim pozostał w naszej pamięci. Pozostawił spuściznę duchową, która wzmacnia kierunek i zarazem cel działalności Klubu VM.

Pamiętamy..

Oprac. Liliana Tryka


 GALERIA "Ceremonia pogrzebowa płk. Zygmunta Łabędzkiego "Łosia""