Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

STATUT Klubu VM

S  T  A  T  U  T
KLUBU KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO
VIRTUTI MILITARI


Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ogólnopolski Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, zwany dalej Klubem VM, jest stowarzyszeniem weteranów posiadających to zaszczytne odznaczenie.
 2. Klub VM działa na podstawie niniejszego Statutu, opartego na prawie o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 3. Klub VM jako stowarzyszenie weteranów jest spadkobiercą tradycji Klubu tego zaszczytnego odznaczenia działającego po pierwszej wojnie światowej w II Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Terenem działania Klubu VM jest obszar Państwa Polskiego, a siedzibą główną jest m. st. Warszawa, kod pocztowy 00-904 Warszawa, ul. 29 Listopada 1.
 5. Klub VM używa pieczęci podłużnej o nazwie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari z podaniem dokładnego adresu; może używać własnych znaków i legitymacji ustalonych przez władze Klubu VM.
 6.  Praca wszystkich członków Klubu VM ma charakter społeczny.
 7. Koszty wynikające z działalności administracyjnej i reprezentacyjnej Klubu VM pokrywane są ze składek członkowskich oraz dotacji osób i instytucji sponsorujących, lub z realizacji zawartych umów z instytucjami do tego rodzaju działalności powołanych.

Rozdział  II
Cel i zadania Klubu VM oraz sposoby ich realizowania

§ 2
Cel i zadania 
 1. Kultywowanie i propagowanie tradycji walk o wolność i niepodległość Polski, chwały oręża polskiego, szczególnie wybitnych żołnierzy - Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
 2. Obrona godności, dobrego imienia i honoru Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
 3. Utrzymywanie koleżeńskich więzi i współpracy (niezależnie od pełnionych funkcji organizacyjnych w Klubie VM) pomiędzy Damami i Kawalerami Orderu Wojennego VM w kraju i za granicą.
 4. Reprezentowanie wobec władz państwowych i innych instytucji uzyskanych praw oraz obowiązków Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
§ 3
Realizacja zadań
 1. Działalność statutową Klub VM osiąga poprzez pracę społeczną Zarządu i powoływanych - w miarę potrzeb, jak też możliwości zdrowotnych członków - komisji problemowych w Warszawie i na terenie Polski.
 2. Organizowanie spotkań koleżeńskich, środowiskowych i towarzyskich.
 3. Tworzenie i popieranie różnych form działalności publicystycznej i wydawniczej z zakresu utrwalania tradycji samego Orderu Virtuti Militari, jak też jego Dam i Kawalerów.
 4. Wydawanie "Biuletynu" klubowego i "Zeszytów Historycznych", w których poruszane są zdarzenia nie zawsze uznawane przez historyków zawodowych za najważniejsze, ale może w przyszłości uznane będą przez potomnych (przy innych formach wydawniczych) za ciekawe.
 5. Uczestnictwo w uroczystościach państwowych i narodowo patriotycznych.
 6. Pomoc w uzyskiwaniu (dla członków) wyższych stopni wojskowych i odznaczeń.
 7. Występowanie do władz o godne uhonorowanie Dam i Kawalerów Virtuti Militari z okazji świąt państwowych i rocznic.
 8. Działania związane z pomocą finansową w załatwianiu instytucjonalnej opieki socjalnej, medycznej, szpitalnej, sanatoryjnej i pobytu w domach opieki społecznej.
 9. Zapewnienie pogrzebów z honorami wojskowymi, w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 4
 1. Członkowie Klubu VM dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkiem Klubu VM może być tylko osoba korzystająca w pełni z praw obywatelskich.

§ 5
 1. Członkiem zwyczajnym Klubu VM może zostać osoba odznaczona Orderem Wojennym Virtuti Militari, niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa.
 2. Członek zwyczajny Klubu VM nie może być jednocześnie członkiem dwóch, czy więcej klubów Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, gdyby takie powstały w innych rejonach Kraju.
 3. Honorowymi Prezesami lub członkami Klubu VM (uhonorowanymi specjalnym dyplomem) mogą być tylko członkowie zwyczajni odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari, którzy ustąpili z Zarządu Klubu lub zrezygnowali z kandydowania z ważnych osobistych przyczyn, a uznani zostali przez Walne Zebranie, że korzystanie z ich pomocy w działalności statutowej Klubu VM, jak też ich dotychczasowe zasługi w działalności Klubu VM, a szczególnie w reaktywowaniu Klubu VM są wyjątkowe i ich pomoc w działalności Klubu VM w uznaniu statutowo wybranego Zarządu jest ważna i niezbędna.
 4. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami do nadawania tytułów z punktu 3 upoważniony jest Zarząd Klubu, którego decyzje podejmowane są większością głosów na specjalnie zwołanym Nadzwyczajnym Zebraniu Zarządu Klubu VM dotyczącym tylko temu zagadnieniu.
 5. Członkiem wspierającym Klubu VM może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca materialnie lub współpracująca na rzecz Klubu VM oraz utożsamiająca się z celami Klubu VM i jego zadaniami statutowymi. 

§ 6
Członkami Klubu VM nie mogą być osoby, które:
 1. Postępowały w sposób nielicujący z godnością i honorem Damy i Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari lub popełniły czyn niegodny.
 2. Były udowodnionymi pracownikami lub współpracownikami służby bezpieczeństwa, informacji wojskowej bądź innych organizacji: aparatu ucisku i zniewolenia społeczeństwa.

§ 7
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie odpowiednich dokumentów i po złożeniu stosownej deklaracji członkowskiej, natomiast członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie odpowiedniej deklaracji.

§ 8
Członek zwyczajny Klubu VM posiada prawo:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu VM.
 2. Uczestnictwa w działalności Klubu VM, wyrażania opinii i zgłaszania wniosków.
 3. Otrzymania za pośrednictwem Zarządu Klubu VM pomocy w zakresie określonym w §3 punkt 4, 5, 6, 7 i 8 Statutu Klubu VM.

§ 9
Członkowie wspierający mają tylko prawo: 
 1. Brania udziału w działalności Klubu VM z głosem doradczym.
 2. Zgłaszania swoich opinii i wniosków.

§ 10
Każdy członek Klubu VM ma obowiązek:
 1. Dbać o godność i honor członka Klubu VM oraz chronić symbole Orderu VM.
 2. Brać udział w realizacji celów Klubu VM.
 3. Stosować się do postanowień Statutu Klubu VM.
 4. Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń finansowych i składek członkowskich oraz innych zobowiązań członkowskich.

§ 11
Członkostwo w Klubie VM wygasa w przypadku:
 1. Śmierci.
 2. Wystąpienia z Klubu VM.
 3. Skreślenia przez Zarząd w przypadku naruszenia przez członka §10 lub ujawnienia nowych okoliczności, które spowodują wygaśnięcie członkostwa.
 4. Skazanie członka Klubu VM prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych.
 5. Członek Klubu VM - podlegający decyzji skreślenia przez Zarząd w trybie punktu 3 i 4 - posiada prawo odwołania się na piśmie z uzasadnieniem do Walnego Zebrania Klubu VM.

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu VM

§ 12
Władzami Klubu VM są:
 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
Klub VM współpracuje z powołaną przez Prezydenta RP Kapitułą Orderu Wojennego Virtuti Militari, a jego działalność podlega nadzorowi ze strony właściwego terytorialnie starosty.

§ 13
 1. Kadencja wszystkich władz Klubu VM trwa 4 lata. Po wygaśnięciu kadencji członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków tych organów.
 2. Członkowie władz Klubu VM pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Wyboru władz Klubu VM dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 4. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Rozdział V
Walne Zebranie członków Klubu VM

§ 14
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu VM.
 2. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 3. Zwyczajne Walne zebrania zwoływane są przez Zarząd Klubu VM raz na cztery lata jako Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Klubu VM, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie przynamniej 15-tu członków zwyczajnych i jest ono uprawnione jedynie do rozpatrzenia tych spraw, dla których zostało zwołane.
 5. O terminie zwołania Walnego Zebrania/Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem.
 6. Walne Zebranie/Nadzwyczajne Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku prawidłowego zawiadomienia o jego terminie wszystkich członków Klubu VM uprawnionych do głosowania bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu Walnego Zebrania /Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, przy uwzględnieniu §21 oraz §22 Statutu Klubu VM. Przez zawiadomienie rozumie się rozesłanie listami poleconymi zaproszenia na Walne Zebranie/Nadzwyczajne Walne Zebranie wraz ze wskazaniem miejsca, daty oraz porządku obrad.
 7. Uchwały Walnego Zebrania/Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu VM mogą być podejmowane w drodze głosowania korespondencyjnego. Podjęcie uchwały w powyższym trybie nie wymaga zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia/Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu VM. Opracowane karty do głosowania wraz z projektami uchwał doręcza się osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zarządu Klubu VM, w terminie 30 dni od dnia wysłania ich do czlonków Klubu VM, przy czym - decyduje data doręczenia karty do siedziby Zarządu Klubu VM. W razie nieodesłania karty do glosowania przez czlonka Klubu VM, uznaje się, że nie brał on udziału w glosowaniu.

§ 15
Do porządku obrad Walnego Zebrania Klubu VM należą:
 1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu VM, Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie (po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego zamknięcia okresu rachunkowego i udzielenia Zarządowi absolutorium).
 2. Wybór do 7 członków Zarządu Klubu VM, którzy wybiorą spośród siebie prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wraz z zastępcami.
 3. Wybór do 5 członków Komisji Rewizyjnej, którzy wybiorą spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
 4. Uchwalanie Statutu Klubu VM, jego zmian i uzupełnień.
 5. Uchwalanie regulaminów dotyczących:
a)Walnego Zebrania /Nadzwyczajnego Zebrania,
        b)Komisji Rewizyjnej,
        c)innych regulaminów /wytycznych/ o charakterze ogólnym, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
6. Wytyczanie kierunków działania na przyszłość. 
7. Ocena działalności Władz Klubu VM.
8. Ustalanie wpisowego i składek członkowskich.
9. Podejmowanie uchwały o ew. rozwiązaniu Klubu VM i sposobie likwidacji mienia. 
                                                         
§ 16
W Walnym Zebraniu /Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym, członkowie wspierający z głosem doradczym. 

Rozdział VI
Zarząd Klubu VM

§ 17
Do zakresu działania Zarządu Klubu VM należy:
 1. Kierowanie działalnością Klubu VM.
 2. Wykonywanie decyzji /uchwał/ Walnego Zebrania.
 3. Reprezentowanie Klubu VM na zewnątrz.
 4. Zarządzanie majątkiem, ustalanie planów działania, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie rocznego bilansu.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania /Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu VM.

§ 18
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących lub na wolne miejsca w liczbie nieprzekraczającej czterech członków.

§ 19
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego prowadzącego zebranie.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna Klubu VM

§ 20
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu VM.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności merytorycznej i finansowej Klubu VM zgodnie z przepisami prawa, Statutu i uchwałami Walnego Zebrania;
b) przedstawianie na piśmie obiektywnej oceny działalności Zarządu Klubu VM, wynikającej z przeprowadzonej kontroli w oparciu o możliwości techniczne i kondycyjne działaczy społecznego Zarządu Klubu VM; ocena powinna być oparta o sporządzony i podpisany przez Członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu Klubu VM protokół;
c) Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium po upływie 4-letniej kadencji Zarządu na Walnym Zebraniu Klubu VM, lub na zwołanym Zebraniu Nadzwyczajnym, jeśli ten punkt znajduje się w porządku dziennym zebrania;
d) uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego prowadzącego zebranie.
3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących lub na wolne miejsce w liczbie nieprzekraczającej dwóch członków.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§  21
Zmiany Statutu mogą być dokonane z inicjatywy Zarządu przez Walne Zebranie Klubu VM - uchwałą podjętą przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie zwołanego Walnego Zebrania, natomiast w drugim terminie niezależnie od ilości przybyłych na Walne Zebranie członków zwyczajnych (zmiana ta jest konieczna ze względu na wiek i zdrowie członków Klubu VM; średnia wieku członków zwyczajnych wynosi ponad 80 lat).   

Rozdział IX
Rozwiązanie Klubu VM

§  22
Uchwałę o rozwiązaniu Klubu VM oraz likwidację jego majątku podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie niezależnie od ilości głosów uprawnionych do głosowania – uczestników Walnego Zebrania Klubu VM.
Za zgodność z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 9 maja 2006 r. i postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu w dniu 22.09.2006 r. zgodnie z sygnaturą sprawy WA XII NR REJ. KRS/029175/06/024, Zarząd Klubu VM przekazuje jednolity tekst Statutu do stosowania przez członków Klubu VM.