Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
2016-06-15

Nominacja dla Prezesa Klubu VM do składu Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Powołanie nowej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych [Fot. UdsKiOR]

15 czerwca 2016 roku minister Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reprezentujący Prezydenta RP Andrzeja Dudę minister Wojciech Kolarski wręczyli przedstawicielom środowisk kombatanckich i represjonowanych nominacje do nowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W skład nowej Rady został powołany m.in. prezes Klubu VM płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki „Łoś”.

 

Radę tworzy łącznie 15 osób, w tym:

 • - mjr Eugenia Maria Cegielska, przedstawicielka Światowego Związku Żołnierzy AK, Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie),
 • - Kordian Borejko, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków
 • - płk Marian Kazubski, prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
 • - ppłk Waldemar Kruszyński, prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego
 • - Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, reprezentantka środowisk emigracyjnych
 • - Bogusław Nizieński, żołnierz Armii Krajowej, prawnik, sędzia, w latach 1999–2004 Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego
 • - kpt. Jerzy Pruszyński, prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”
 • - Stanisław Zalewski, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • - mjr Jadwiga Obrembalska, prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
 • - płk dr inż. Zbigniew Zaborowski , prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich
 • - płk dr hab. Ryszard Sobierajski, prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 • - ppłk Zbigniew Galperyn, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich
 • - prof. Wojciech Wolski, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów
 • - mjr Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członków Rady powołuje Szef Urzędu.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji.

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych.

Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych, wyraża swoje opinie poprzez uchwały, które przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.

lt

źródło: www.udskior.gov.pl